Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ν.Ροδόπης αναζητά στέγη στο αρχοντικό του Ηπειρώτη Σκουτέρη


Την ικανοποίηση του αιτήματος του περιμένει το Δ.Σ. του Συλλόγου Νομού Ροδόπης «Άγιος Γεώργιος ο Εξ Ιωαννίνων «, αίτημα που αφορά  στην μεταφορά των γραφείων του Συλλόγου Ηπειρωτών στο αρχοντικό του Ηπειρώτη Σκουτέρη, και κατέθεσε ήδη  στη Δημοτική Αρχή.
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ν.Ροδόπης είναι παλαιότερος μεταξύ των Συλλόγων του τόπου, ιδρυθείς την 14η Μαϊου 1928 και αναζητεί τη δική του στέγη. «ζητούμε τη δωρεάν παραχώρηση του ισογείου του κτιρίου όπως και της αυλής αυτού, προκειμένου να το συντηρήσουμε, να το προβάλλουμε και αναβαθμίσουμε με σειρά εκδηλώσεων, βιβλιοπαρουσιάσεων κλπ. αφιερωμένων στη μακρά Ηπειρωτικη παράδοση αλλά και στην τοπική ιστορική κληρονομιά.» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο αίτημα που έχει το Δ.Σ. υποβάλει. Στο ίδιο κείμενο σημειώνεται  «Θα εμπλουτίσουμε δε τα υπάρχοντα Θρακιώτικα εκθέματα με παραδοσιακές Ηπειρώτικες Ζαγορίσιες στολές, καθώς ο παππούς της δωρήτριας έλκει την καταγωγή του από τους Ασπραγγέλους Ζαγορίων.»
Το Δ.Σ. δεν κρύβει την αισιοδοξία του για την ανταπόκριση που θα έχει το αίτημα  από την πλευρά της δημοτικής αρχής, καθώς ήδη, στην συνάντηση που προηγήθηκε με τον Δήμαρχο Γιώργο Πετρίδη, δόθηκαν  διαβεβαιώσεις για μια  θετική έκβαση με ικανοποίηση του αιτήματος.Το πλήρες κείμενο  έχει ως εξής:
Αίτηση
Του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν.Ροδόπης,
Το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006 προβλέπει τα εξής:
«1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
Από το περιεχόμενο των προαναφερθεισών διατάξεων, προκύπτει ότι δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου μπορεί να γίνει κατά κύριο λόγο μόνο προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και μόνο για όσο χρόνο αυτές διαρκούν.
Περαιτέρω, είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπό την αναγκαία προϋπόθεση να ασκούν αυτά αποκλειστικά και μόνο, δραστηριότητα που είτε είναι κοινωφελής, είτε προάγει τα τοπικά συμφέροντα (ΣτΕ 2111/1998, ΣτΕ 3391/1976).
Το κριτήριο για να χαρακτηριστεί ο σκοπός του ΝΠΙΔ ως κοινωφελής είναι, αφενός μεν να μην είναι κερδοσκοπικός (να μην αποβλέπει δηλ. στην επίτευξη κέρδους) και να διαθέτει τα όποια έσοδα έχει για την πραγματοποίηση των κοινωφελών σκοπών του, αφετέρου δε να τείνει στην επιδίωξη εξυπηρέτησης όχι ορισμένου προσώπου ή ορισμένου κύκλου προσώπων, αλλά του κοινού γενικά, δηλαδή στην εξυπηρέτηση γενικότερης ανάγκης.
Το τελευταίο συμβαίνει όταν με την εκπλήρωση του σκοπού παρέχεται ωφέλεια που καλύπτει ανάγκες ευρύτερης του ατόμου ομάδας, ώστε η εκπλήρωση του σκοπού να ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και το είδος της παρεχόμενης ωφέλειας να είναι όχι μόνο υλικό, αλλά και ηθικό. Επίσης είναι προφανές ότι ο καταστατικός κοινωφελής σκοπός πρέπει να επιβεβαιώνεται και από την πραγματική δραστηριότητα.
Η προαγωγή των τοπικών συμφερόντων από την άσκηση της δραστηριότητας του νομικού προσώπου είναι ζήτημα πραγματικό που συνδέεται με τους σκοπούς του, όπως προκύπτουν από το καταστατικό και εξετάζεται κάθε φορά κατά περίπτωση (Ατομική Γνωμ. ΝΣΚ 472/2008, 334/2001, 311/1995 443/1992).
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ν.Ροδόπης είναι παλαιότερος μεταξύ των Συλλόγων του τόπου, ιδρυθείς την 14η Μαϊου 1928.
Στο Καταστατικό του (άρθρο 2) προβλέπεται ότι σκοπός του Συλλόγου είναι:
α) Η πνευματική εξύψωση των μελών και η σταθεροποίηση της πίστης αυτών στα ιδανικά της Πατρίδας.
β) Η διατήρηση και ευρύτερη διάδοση των ιστορικών θησαυρών της Ηπείρου.
γ) Η ηθική υποστήριξη και η υλική ενίσχυση των μελών εκείνων που έχουν ανάγκη βοήθειας σε δύσκολες περιστάσεις της ζωής τους.
δ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων που προάγουν την Εθνική και Θρησκευτική συνείδηση των μελών, ως και η διοργάνωση εκθέσεων, ομιλιών και εκδρομών.
ε) Η σύσφιγξη των σχέσεων αγάπης μεταξύ των μελών και των άλλων αδελφών συλλόγων της Ελλάδας και της διασποράς.
Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι ο σκοπός του περί ου ο λόγος Συλλόγου είναι αποκλειστικά κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, κατευθυνόμενος στην προαγωγή των τοπικών συμφερόντων.
Το ιστορικό οίκημα-αρχοντικό της Ηπειρωτικής Οικογενείας του Κων/νου Σκουτέρη, παππού της κας Κικής Σκουτέρη Δίντσογλου, προσέφερε η τελευταία στον Δήμο Κομοτηνής επί εποχής του αείμνηστου Δημάρχου Γεωργίου Παπαδριέλλη και σήμερα στεγάζεται σε αυτό το «Μουσείο Αστικού Πολιτισμού». Ο Σύλλογός μας, ως ο φυσικός συνεχιστής της μακράς και μεγάλης προσφοράς της ιστορικής Ηπειρωτικής παροικίας του Ν.Ροδόπης, δύναται να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη του ιστορικού αυτού οικήματος, όπως άλλωστε είναι και η εκπεφρασμένη επιθυμία της δωρήτριας.
Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ζητούμε τη δωρεάν παραχώρηση του ισογείου του κτιρίου όπως και της αυλής αυτού, προκειμένου να το συντηρήσουμε, να το προβάλλουμε και αναβαθμίσουμε με σειρά εκδηλώσεων, βιβλιοπαρουσιάσεων κλπ. αφιερωμένων στη μακρά Ηπειρωτικη παράδοση αλλά και στην τοπική ιστορική κληρονομιά. Θα εμπλουτίσουμε δε τα υπάρχοντα Θρακιώτικα εκθέματα με παραδοσιακές Ηπειρώτικες Ζαγορίσιες στολές, καθώς ο παππούς της δωρήτριας έλκει την καταγωγή του από τους Ασπραγγέλους Ζαγορίων.
Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 225 του ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87) «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) […] γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) […]».
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 42) «1. Οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, της δημαρχιακής επιτροπής και των οργάνων Διοίκησης των ιδρυμάτων, των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των συνδέσμων, οι οποίες αφορούν: α) […] γ) αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) […] αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και με τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή τους, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων από Δήμους σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς δραστηριότητας, δεν απαιτείται έγκριση των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί δωρεάν παραχώρησης από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντιθέτως, τέτοια έγκριση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις αγοράς και εκποίησης ακινήτων. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 212/2014 και Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 214/2014).
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω παρακαλούμε για την δωρεάν μερική παραχώρηση της χρήσης χώρων του αρχοντικού Σκουτέρη και συγκεκριμένα του ισογείου του κτιρίου και της αυλής αυτού.


ΠΗΓΗ: Daily-Stories.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου